Kapcsolat

Szerződési feltételek

- SZOFTVER HASZNÁLATI SZERZŐDÉS -

Amely létrejött a WEBszámla online kisvállalati információs rendszer használatának tárgyában az alábbiak szerint:

1.Szerződő felek

a Felhasználó, a továbbiakban mint Felhasználó, valamint a program fejlesztője

Szolgáltató:

Rakon ’99 Bt.

Székhely:

H-3535 Miskolc, Előhegy u. 140/2.

Cégjegyzékszám:

05-06-009611

Adószám:

20271529-2-05

Cégszerűen képviseli:

Péderi József ügyvezető

továbbiakban mint Szolgáltató.

2. A WEBszámla online kisvállalati információs rendszer

A WEBszámla SSL alapú titkosítást alkalmazó internet kapcsolaton keresztül, web böngésző alkalmazásával elérhető programcsomag. Modulrendszerű felépítése révén a Felhasználó igényeinek megfelelő funkcionalitás érhető el. A programcsomag, illetve egyedileg fejlesztett modul(ok) alkalmazásával kis- és közepes vállalkozások munkafolyamatainak informatikai támogatására nyílik lehetőség.

3. A szerződés tárgya

3.1. A felek megállapodnak, hogy a Szolgáltató a WEBszámla online kisvállalati információs rendszer használatát a Felhasználó számára, az alábbi feltételekkel engedélyezi:

web böngészőn keresztül bárhonnan elérhető, felhasználó, partner és bizonylat korlátozások nélkül. (A támogatott web böngészők listája a http://webszamla.eu/ oldalon megtekinthető)

3.2. Jelen szerződéshez elválaszthatatlanul tartozó 2. számú mellékletben kerülnek leírásra a Felhasználó számára elérhető programmodulok, és egyéb licensz korlátozások, valamint az ajánlott szoftver környezet.

4. Szolgáltató jogai és kötelességei:

4.1. Szolgáltató szavatolja, hogy a WEBszámla online kisvállalati információs rendszer eredeti jellegű szellemi alkotás eredménye, melyhez harmadik személynek nem fűződik az alkalmazást korlátozó vagy kizáró joga.

4.2. Szolgáltató kötelessége, hogy a 2. számú mellékletben meghatározott program modulokhoz Felhasználó részére folyamatos elérést biztosít, az ehhez szükséges hardver-szoftver és infrastrukturális környezetet üzemelteti.

4.3. Szolgáltató garantálja, hogy a WEBszámla programcsomagon keresztül rögzített adatokat illetéktelen személyek nem érhetik el és nem módosíthatják. Adatok rögzítésére, módosítására vagy törlésére csak a programcsomag használatával nyílik lehetőség, ennek megkerülésére nincs mód.

4.4. Szolgáltató a hatályos jogszabályoknak megfelelően a programcsomagot központilag frissíti, illetve a rögzített adatokat a szerződés időtartama alatt – de minimum a jogszabályi előírásoknak megfelelő ideig - folyamatosan elérhetővé teszi.

4.5. Szolgáltató külön szolgáltatási díj ellenében egyedi programfrissítéseket és fejlesztéseket, valamint Felhasználó részére on-line támogatást biztosít.

4.6. Szolgáltató a hibásan bevitt adatokért, illetve a Felhasználó hibájából megismert jelszavakért semmilyen felelősséget nem vállal!

4.7. Szolgáltató jogosult Felhasználó elérését korlátozni vagy megszüntetni, adatait hatósági kérésre átadni, amennyiben Felhasználó törvényt sértő módon használja a WEBszámla programcsomagot.

4.8. Szolgáltató garantálja, hogy a szerződés felbontását követően Megrendelő részére 3 hónapig biztosítja a rendszer elérhetőségét. Ez idő alatt Felhasználó a kiállított bizonylatait korlátozás nélkül kinyomtathatja. Amennyiben Felhasználó igényli, a felmondást követően – külön díj ellenében – az adatairól elektronikus adathordozóra Szolgáltató mentést készít.

5. Felhasználó jogai és kötelezettségei

5.1. Felhasználó büntetőjogi felelőssége tudatában elolvassa és betartja a jelen szerződésbe foglaltakat. Vállalja, hogy megtesz minden szükséges lépést és intézkedést annak érdekében, hogy jelen szoftver használati szerződés pontjait sem Ö, sem az Ö felelősségi vagy ügyfél körébe tartozó bármely más személy meg ne sértse.

5.2. Semmilyen körülmények között nem használhatja fel a program részeit vagy egészét, ideértve a képernyőmentéseket és a dokumentációt is. Felhasználó vállalja, hogy a szerzői jogokról szóló (1999. évi LXXVI tv.) törvényben leírtakat betartja.

5.3. Felhasználó a részére kialakított profilt web böngésző használatával minden olyan helyről elérheti, ahol van internet hozzáférés. Az internet hozzáférés biztosítása nem része jelen szerződésnek. Felhasználó tudomásul veszi, hogy a programcsomag használata felhasználónév és jelszó megadásával lehetséges, éppen ezért a birtokában levő jelszavakra fokozottan ügyel, szükség esetén megváltoztatja az(oka)t. Biztonsági okokból a jelszavak automatikus mentése kerülendő! Nyílvános számítógépeken – pl. Internet Cafe – a WEBszámla rendszer elérése szintén kerülendő.

5.4. Felhasználó vállalja, hogy a programcsomagot a hatályos jogszabályok betartása mellett használja. A tudomására jutó jogsértésről Szolgáltatót haladéktalanul értesíti.

5.5. Felhasználó elfogadja, hogy Szolgáltató az adatkezelési nyilatkozatában (aktuális verzió a http://webszamla.eu/ oldalon közzétéve) foglaltaknak megfelelően a Felhasználó által megadott adatokat nyilvántartja és kezeli.

6. Üzembe helyezés, tanácsadás

Szolgáltató a WEBszámla programcsomag használatáért fizetett díj ellenében a szoftvert és a használati dokumentációt a Felhasználó részére kialakított biztonságos internet kapcsolatot igénylő profilon keresztül teszi elérhetővé. A díj tartalmazza az elektronikus úton – e-mail, skype – vagy telefonon keresztüli tanácsadást a telepítést követő három hónapon belül. A használati díj tartalmazza a jogszabályváltozások miatti frissítések rendelkezésre bocsátását.

7. Felelősségvállalás

7.1. Szolgáltató jótállást vállal az átadott szoftver üzemszerű használatra alkalmasságáért. A web böngészők természetéből adódóan a Szolgáltató nem garantálja, hogy a programcsomag minden web böngészővel, és így minden számítógépes konfigurációval kompatibilis. A kompatibilitásról bővebb tájékoztatás a http://webszamla.eu/ oldalon találnak. A biztonságos üzemelés érdekében fontos, hogy a felhasználó a használat során valamennyi utasítást és tanácsot betartsa és a vásárlás előtt számítógépének adatait és a használt, vagy használni kívánt szoftvereinek jellemzőit mérlegelje.

7.2. Szolgáltató semmilyen felelősséget nem vállal információ vagy adatvesztésért, illetve egyéb  közvetett, vagy közvetlen károsodásért (ideértve, de nem kizárva az üzleti haszon elmaradását, üzleti tevékenység  félbeszakadását, üzleti információk elvesztését, vagy egyéb anyagi veszteségekből fakadó károkat), amely ezen termék használatából vagy nem használhatóságából ered, még abban az esetben sem, ha a Szolgáltatót tájékoztatták az ilyen károk bekövetkezésének lehetőségéről.

8. A szerződés hatálya, felmondása

Jelen szerződés felek által történő aláírást követő napon lép életbe és határozatlan időre kötődik. A szerződés kizárólag írásban, közös megegyezéssel módosítható.

A felek jogosultak a szerződést – indoklás nélkül – 30 napos felmondási idő közbeiktatásával a hónap utolsó napjával felmondani.

9. Egyéb rendelkezések

Az itt nem szabályozott kérdésekben a szerzői jogról szóló 1999. Évi LXXVI.törvény és a mögöttes jogként a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló 1959. Évi IV. törvény rendelkezései az irányadók. Az e szerződésből eredő jogvita esetére a felek kikötik a Szolgáltató székhelye szerinti illetékes bíróság kizárólagos illetékességét.